OBJAVUJ, NAVŠTEVUJ zaŽI Žilinský kraj

Tradičné a naše

Naša organizácia, Žilinský turistický kraj, bola úspešným žiadateľom v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ  2014 – 2020, Fond malých projektov. Spolu s partnerom, ktorým je Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., Ostrava, realizujeme od 09/2020 do 08/2021 projekt pod názvom TRADIČNÉ A NAŠE.

Celkové náklady:
16 676,52 EUR

Výška príspevku EFRR:
14 175,04 EUR

Výška príspevku ŠR SR:
1 667,65 EUR

Vlastné zdroje, minimálna výška:
833,83 EUR

Cieľom projektu je zachovanie, ochrana a rozvoj regionálneho kultúrneho dedičstva s ohľadom na podporu cestovného ruchu. Vďaka projektu vznikne katalóg regionálnych remeselníkov a výrobcov tradičných výrobkov Žilinského samosprávneho kraja a Moravskoslezského kraje. V rámci projektu zorganizujeme workshop a výstavu regionálnych výrobkov a tradičných remesiel, čím sa priamo podporí táto skupina, ktorá má podstatný prínos vo zvyšovaní návštevnosti cezhraničného územia.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami v našich regiónoch!

Konečný užívateľ:
Žilinský turistický kraj 

Katalóg remeselníkov a výrobcov ŽSK SR a MSK ČR

Videá

Scroll to Top