O nás

V zmysle § 4 ods. 1 písm. m) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov sa samosprávny kraj pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov, pričom zároveň utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj.

Cestovný ruch je nutné chápať ako dôležité ekonomické odvetvie a nástroj regionálneho rozvoja. Dňom 01. 12. 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej aj “zákon o podpore cestovného ruchu”), ktorého predmetom je úprava podpory cestovného ruchu v Slovenskej republike, práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorby koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Podpora koordinácie destinačného manažmentu CR vyplýva aj zo Stratégie rozvoja cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2007 – 2013. Ustanovenia § 8 a nasl. zákona o podpore cestovného ruchu vytvorili právny rámec pre založenie, vznik, trvanie krajských organizácií cestovného ruchu. Krajská organizácia je právnická osoba založená podľa zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území kraja a chráni záujmy svojich členov. Podľa zákona členom krajskej organizácie sú vyšší územný celok a najmenej jedna oblastná organizácia pôsobiaca na jeho území založená podľa zákona o podpore cestovného ruchu.

Ako prvá bola na území Žilinského samosprávneho kraja založená oblastná organizácia cestovného ruchu (ďalej len „OOCR“) Rajecká dolina, ktorá bola na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“) zaregistrovaná dňa 28.12.2011. Zástupcovia OOCR Rajecká dolina na valnom zhromaždení dňa 31.1.2012 odsúhlasili jej vstup do krajskej organizácie cestovného ruchu (ďalej len „KOCR“) Žilinský turistický kraj, ktorej jedným zo zakladajúcich členom bude Žilinský samosprávny krajOOCR Klaster ORAVA schválila vstup do krajskej organizácie cestovného ruchu na rokovaní predstavenstva dňa 15.02.2012. Neskoršie vstúpili do zakladanej KOCR aj ďalšie vzniknuté OOCR na jeho území – OOCR Malá Fatra, OOCR REGION LIPTOV a OOCR Oblastná organizácia Kysuce.

 

Zo strany Žilinského samosprávneho kraja boli zrealizované pracovné stretnutia , a to dňa 07.02.2012 a 15.02.2012, predmetom ktorých bolo odsúhlasenie znenia zakladateľskej zmluvy a stanov KOCR, ako aj riešenie ďalších otázok spojených so založením a fungovaním KOCR.

Podľa ustanovení uvedeného zákona v § 31a  KOCR získala dotáciu na rok 2012 v prípade, ak bola táto krajská organizácia CR registrovaná a požiada o dotáciu ministerstvo do 15. apríla 2012. Túto podmienku sme splnili a požiadali sme ministerstvo o dotáciu, ktorá nám bola schválená a pridelená.

Podľa uvedeného zákona dotácia na rok 2012 sú finančné zdroje pridelené na aktivity (mimo prevádzkových nákladov) cez kapitolu ministerstva do výšky ako bol členský príspevok Žilinského samosprávneho kraja v roku 2012, pričom jej maximálna výška bola ohraničená 10 % vybratej dane za ubytovanie v roku 2011 na území tých obcí, ktoré sú prostredníctvom oblastných organizácií členmi KOCR Žilinský turistický kraj.

V roku 2013 bude mať KOCR Žilinský turistický kraj možnosť požiadať o dotáciu vo výške sumy, ktorú jej ako členský príspevok poskytne Žilinský samosprávny kraj v období od 1.1.2012 do 31.3.2012, maximálne však do výšky 10 % zo sumy vybratej dane za ubytovanie za rok 2012 v predmetných obciach.

V roku 2014 bude mať KOCR Žilinský turistický kraj možnosť požiadať o dotáciu vo výške sumy, ktorú jej ako členský príspevok poskytne Žilinský samosprávny kraj v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, t. j. v roku 2012, maximálne však do výšky 10 % zo sumy vybratej dane za ubytovanie za rok, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, t. j. rok 2012 v predmetných obciach.

Uznesením 13/15 Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja, konaného dňa 21.februára 2012 súhlasilo so založením KOCR Žilinský turistický kraj, s členstvom Žilinského samosprávneho kraja v KOCR a schválilo tiež zakladacie dokumenty – stanovy a zakladateľskú zmluvu KOCR.

Veľmi dôležitý krok bolo schválenie Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja takého členského príspevku Žilinského samosprávneho kraja do KOCR Žilinský turistický kraj na rok 2012, ktorý zabezpečí maximálne možné čerpanie dotácie z ministerstva aj v nasledujúcich rokoch.

KOCR Žilinský turistický kraj bola zaregistrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky dňa 9.marca 2012.

Založením KOCR Žilinský turistický kraj vznikol priestor pre vytváranie zainteresovanosti a spoluzodpovednosti všetkých jej členov v oblasti rozvoja a riadenia cestovného ruchu na území Žilinského samosprávneho kraja, výsledkom čoho bude lepšia spolupráca, spoločný cielený marketing a adresné využívania viaczdrojového financovania.