Putujme spolu

loga

Cestovný ruch je jednou zo základných zložiek hospodárstva a v mnohých krajinách EÚ sa podieľa významným spôsobom na rozvoji regiónov. Existujúci prírodný a kultúrny potenciál v našom cezhraničnom priestore chceme využívať efektívnejšie a vytvoriť týmto mikroprojektom možnosť ďalšieho rozvoja územia a vytvoriť tiež predpoklady pre iné nadväzujúce aktivity obdobného charakteru. Mikroprojektom rozširujeme ponuku našich služieb v cezhraničnom duchu. Otvárame kraj poľským turistom a zase naopak vďaka partnerstvu sa otvára poľské prihraničie slovenským návštevníkom. Cieľom nášho mikroprojektu je zintenzívniť trvaloudržateľné využitie kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi. Chceme poukázať ako dokážeme využívať lokálny prírodný a kultúrny potenciál, ako vieme nadviazať na spoločnú históriu. Ako vieme následne profitovať z pútnického turizmu na rôznych úrovniach bez negatívnych následkov na životné prostredie.

Žiadateľ: Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovensko
https://zilinskyturistickykraj.sk/

Partner mikroprojektu: GMINA UJSOŁY
ul.Gminna 1, Ujsoły 34-371, Poľsko
http://www.ujsoly.com.pl/

Špecifické ciele:
1.) Zefektívnenie využívania existujúceho prírodného a kultúrneho potenciálu pohraničného
regiónu prostredníctvom zmapovania sakrálnych pamiatok a pútnických trás v oblasti.
2.) Zlepšenie propagácie sakrálnych pamiatok a pútnického turizmu v pohraničnom regióne.

Aktivity:
1.) Zmapovanie sakrálnych pamiatok a pútnických ciest v prihraničnom regióne
2.) Zorganizovanie tematickej výstavy fotografií k pútnickému turizmu
3.) Záverečná konferencia o sakrálnych pamiatkach a pútnickom turizme.
Obdobie realizácie mikroprojektu je naplánované v termíne od 03/2020 do 02/2021.

Celkový plánovaný objem oprávnených výdavkov projektu predstavuje 32 033,93 EUR, z čoho 85% predstavuje 27 228,84 EUR financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% predstavuje 3 203,39 EUR, čo sú prostriedky zo štátneho rozpočtu a 5% predstavuje vlastný vklad žiadateľa vo výške 1 601,70 EUR.

Instagram

#zilinskyturistickykraj