(Slovenčina) TRADIČNÉ a NAŠE

Leider ist der Eintrag nur auf Slowakisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Naša organizácia, Žilinský turistický kraj, bola úspešným žiadateľom v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ  2014 – 2020, Fond malých projektov. Spolu s partnerom, ktorým je Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., Ostrava, realizujeme od 09/2020 do 08/2021 projekt pod názvom TRADIČNÉ A NAŠE.

Celkové náklady:  16 676,52 EUR

Výška príspevku EFRR:  14 175,04 EUR

Výška príspevku ŠR SR: 1 667,65 EUR

Vlastné zdroje, minimálna výška: 833,83 EUR

Konečný užívateľ:  Žilinský turistický kraj .

Cieľom projektu je zachovanie, ochrana a rozvoj regionálneho kultúrneho dedičstva s ohľadom na podporu cestovného ruchu. Vďaka projektu vznikne katalóg regionálnych remeselníkov a výrobcov tradičných výrobkov Žilinského samosprávneho kraja a Moravskoslezského kraje. V rámci projektu zorganizujeme workshop a výstavu regionálnych výrobkov a tradičných remesiel, čím sa priamo podporí táto skupina, ktorá má podstatný prínos vo zvyšovaní návštevnosti cezhraničného územia.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami v našich regiónoch!#zilinskyturistickykraj